Algemene voorwaarden

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN WONINGBEMIDDELING

Artikel 1 – Definities

1.1. Pinedo Makelaardij: Pinedo Makelaardij, gevestigd te Alkmaar, is het makelaarskantoor van J.R. Pinedo. Pinedo Makelaardij bemiddelt in aan- en verhuur van particulier en zakelijk onroerend goed.

1.2. Woningzoekende: Woningzoekende is een natuurlijk- of rechtspersoon die een opdracht tot woningbemiddeling heeft gegeven aan Pinedo Makelaardij en deel uitmaakt(e) van het woningzoekende-bestand van Pinedo Makelaardij.

1.3. Verhuurder: Verhuurder is een natuurlijk- of rechtspersoon die woonruimte aanbiedt ter verhuur aan Pinedo Makelaardij en ook gerechtigd is om deze te verhuren.

1.4. Zelfstandige woonruimte: Een zelfstandige woonruimte is een woonruimte waarbij de huurder beschikking heeft over een eigen keuken, douche en toilet.

1.5. Onzelfstandige woonruimte: Een onzelfstandige woonruimte is een woonruimte waarbij de huurder de keuken, douche en toilet moet delen met andere bewoners van het pand.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of volgende overeenkomst(en) en afspraken tussen Pinedo Makelaardij en woningzoekende.

Artikel 3 – Opdracht tot woningbemiddeling

3.1 Onder een opdracht tot woningbemiddeling wordt in deze algemene voorwaarden verstaan een schriftelijke opdracht door woningzoekende � via de website van Pinedo Makelaardij, het reageren op een advertentie van Pinedo Makelaardij of in een andere vorm – tot het verlenen van diensten met betrekking tot de bemiddeling door Pinedo Makelaardij in het tot stand komen van een overeenkomst tussen de verhuurder en een woningzoekende of derde, zoals bedoeld in artikel 7:400 e.v. BW, waarbij aan de door woningzoekende gegeven specificaties wordt voldaan.

Artikel 4 – Vervulling van de opdracht

4.1. Vervulling van de opdracht vindt plaats door acceptatie van een woning.

4.2. Acceptatie van een woning door de woningzoekende kan louter plaatsvinden door mondelinge of schriftelijke overeenstemming tussen woningzoekende en verhuurder, al dan niet via Pinedo Makelaardij, gevolgd door ondertekening van de huurovereenkomst met het daarbij behorende inspectierapport.

Artikel 5 – Administratie- en bemiddelingskosten

5.1. Woningzoekende is aan Pinedo Makelaardij administratiekosten verschuldigd, die uiterlijk op de dag van de opdracht aan Pinedo Makelaardij zijn te voldoen.

5.2. Onder de in de artikelen 5.1 genoemde kosten vallen het verwerken van de inschrijving, het begeleiden van bezichtiging(en), algemeen advies, de kosten voor het opstellen van de huurovereenkomst met verhuurder, contractbespreking(en), begeleiding bij de voor- en eindoplevering, aanspreekpunt tijdens huurperiode m.b.t. alle juridische aspecten van de overeenkomst.

5.3. Indien woningzoekende aan Pinedo Makelaardij een opdracht verstrekt tot het zoeken naar en bemiddelen bij de huur van een woning buiten het woningbestand van Pinedo Makelaardij of indien woningzoekende een woning buiten het woningbestand van Pinedo Makelaardij accepteert, is zij bemiddelingskosten verschuldigd, die voor of uiterlijk op de dag van vervulling van de opdracht aan Pinedo Makelaardij zijn te voldoen. Deze kosten bedragen:

5.3.1. voor zelfstandige woonruimte, één maand huur (het maandelijks te betalen bedrag aan de verhuurder) te vermeerderen met 21% btw;

5.3.2. voor onzelfstandige woonruimte één maand huur te vermeerderen met 21% btw. Indien in de maandelijkse huur servicekosten en/of gas- en elektrakosten zijn inbegrepen, worden de bemiddelingskosten hierover doorberekend;

5.4. De sleuteloverdracht en de oplevering van een te huren woning kan alleen plaatsvinden wanneer de huurovereenkomst is ondertekend, de huursom en de waarborgsom aan de verhuurder en de administratiekosten en/of indien toepasselijk de bemiddelingskosten aan Pinedo Makelaardij zijn voldaan.

5.5. Er is nimmer recht op restitutie van reeds voldane administratie- en/of bemiddelingskosten.

Artikel 6 – Facturatie

6.1. De door of namens Pinedo Makelaardij te verzenden facturen dienen, tenzij expliciet anders aangegeven, binnen 14 dagen na de factuurdatum op de aangegeven wijze te worden voldaan, zonder aftrek, korting of verrekening, bij gebreke waarvan de woningzoekende van rechtswege in verzuim is.

6.2. Bij verzuim is de woningzoekende de wettelijke (handels)rente verschuldigd. In geval van het treffen van invorderingsmaatregelen is de woningzoekende buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd overeenkomstig de Staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK).

Artikel 7 – Inschrijvingen en uitschrijvingen

7.1. De opdracht tot woningbemiddeling wordt schriftelijk � via de website van Pinedo Makelaardij of in een andere vorm – aangegaan voor de periode van één kalenderjaar.

7.2. Zodra Pinedo Makelaardij een volledig ingevuld inschrijfformulier heeft ontvangen met een akkoordverklaring van deze algemene voorwaarden en de administratiekosten zijn ontvangen wordt de inschrijving bij Pinedo Makelaardij direct geactiveerd.

7.3. Indien de woningzoekende de inschrijving wenst te beëindigen kan dit door op de link �uitschrijven� op www.pinedo.nl te klikken en de aangegeven stappen te doorlopen.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

8.1. Pinedo Makelaardij zal de overeenkomst naar best inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

8.2. Pinedo Makelaardij is jegens woningzoekende/huurder niet aansprakelijk voor eventuele schade die uit haar handelen of nalaten voortvloeit tenzij de schade is ontstaan als gevolg van opzet of grove schuld aan de zijde van Pinedo Makelaardij.

8.3. Pinedo Makelaardij is jegens woningzoekende/huurder niet aansprakelijk voor eventuele indirecte schade en gevolgschade die uit haar handelen of nalaten voortvloeit.

8.4. Pinedo Makelaardij is jegens woningzoekende/huurder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van handelingen door de verhuurder of andere derden. Pinedo Makelaardij is niet aansprakelijk voor de wijze waarop een verhuurder, na ondertekening van het huurcontract, zijn verplichtingen als verhuurder nakomt.

8.5. Aan de door Pinedo Makelaardij verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

8.6. Indien Pinedo Makelaardij ondanks de in de artikelen 8.2 tot en met 8.5 genoemde uitsluitingen/beperkingen van de aansprakelijkheid desalniettemin aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van Pinedo Makelaardij beperkt tot maximaal het bedrag dat door woningzoekende aan administratiekosten/bemiddelingskosten is afgedragen.

8.7. Woningzoekende vrijwaart Pinedo Makelaardij tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die door Pinedo Makelaardij voor woningzoekende wordt verricht, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van grove schuld of opzet van Pinedo Makelaardij. 8.8. Enige aanspraak van woningzoekende op schadevergoeding die op basis van bovenstaande niet is uitgesloten vervalt, indien zij niet schriftelijk en gemotiveerd is ingediend bij Pinedo Makelaardij, binnen 1 jaar nadat woningzoekende bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd.

Artikel 9 – Overmacht

9.1. Bij overmacht is Pinedo Makelaardij niet gehouden tot nakoming.

9.2. Onder overmacht wordt in de gesloten overeenkomst en deze daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Pinedo Makelaardij geen invloed kan uitoefenen en waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

9.3. In geval van overmacht is Pinedo Makelaardij jegens woningzoekende/huurder niet aansprakelijk voor schade die woningzoekende/huurder dientengevolge lijdt.

9.4. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Pinedo Makelaardij opgeschort.

9.5. In alle gevallen waarin Pinedo Makelaardij zich kan beroepen op een situatie van overmacht met een blijvend karakter of de periode van overmacht langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

9.6. Als Pinedo Makelaardij bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de woningzoekende gehouden deze factuur te voldoen.

Artikel 10 – Diversen

10.1. Pinedo Makelaardij behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden te wijzigen met dien verstande dat indien de wijziging de door Pinedo Makelaardij te verschaffen prestatie wezenlijk verandert, de woningzoekende zich schriftelijk met de wijziging akkoord dient te verklaren.

10.2. De nietigheid c.q. het onverbindend zijn van een bepaling van de overeenkomst tot opdracht, waaronder deze Algemene Voorwaarden, heeft niet tot gevolg dat de overeenkomst in haar geheel nietig c.q. onverbindend is. In plaats van de nietige of ongeldige bepaling zullen partijen een passende regeling overeenkomen, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

10.3. Het niet nemen van enige actie door Pinedo Makelaardij in geval van een tekortkoming van woningzoekende ter zake van de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst van opdracht of deze daarbij behorende Algemene Voorwaarden of het toestaan of gedogen van een afwijking van enige bepaling van de overeenkomst van opdracht of deze daarbij behorende Algemene Voorwaarden, kan niet worden beschouwd als afstand van recht.

10.4. Het is woningzoekende/huurder niet toegestaan de door Pinedo Makelaardij verstrekte informatie aan derden te verstrekken op straffe van een dwangsom van € 1.000,00 per overtreding.

Artikel 11 – Toepasselijk recht

11.1. De rechtsverhouding tussen Pinedo Makelaardij en de woningzoekende wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

Artikel 12 – Forumkeuze

12.1. Tenzij de wet anders voorschrijft, of Pinedo Makelaardij dat verkiest, worden alle geschillen, in eerste instantie uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter te Alkmaar.